Zegelbomen

Het kan zijn, dat het begin een open meer was, waar langs de oevers talrijke Calamiten groeiden. Dan kan verlanding optreden en het Calamitenwoud zal steeds verder het meer in groeien, tot dit geheel of grotendeels is dichtgegroeid. Op deze oorspronkelijke bodem kunnen zich andere planten vestigen. In het begin zullen dit meestal varens en mossen zijn, later, aks de bodem enigszins vaster is geworden, zullen zich daar ook grotere bomen, vooral Zegelbomen, vestigen en de ondergrondse organen hiervan zullen een ware woudbodem tot stand brengen. Weldra kunnen zich hier ook Schubbomen en andere Lycopodialen, boomvarens en zaadvarens vestigen, waardoor dus een grote massa aan plantenmateriaal wordt opgehoopt. Zulk een bos zal echter op den duur door het langzaam zakken van de bodem of het rijzen van de waterstand weer meer moerassig worden en steeds zal er meer plantenmateriaal worden gedeponeerd. Tenslotte werd dit geheel door een grotere overstromingen, waarbij veel zand en slib werd aangevoerd, met sediment bedekt en het plantenmateriaal zodoende voor algehele verrotting bewaard.

Zulke woudbodems zijn nu aanwezig onder bijna alle koollagen

 

en worden naar de ondergrondse organen van de Schub- en Zegelbomen Stigmaria-banken genoemd. Zij bevatten dan soms zeer mooie exemplaren van deze rhizomen, die de typische vertakking tonen. Het bleek, dat de rhizomen van de Schubbomen regelmatig dichotoom vertakt zijn, waarbij elk van de beide takken gelijkwaardig is . Daarentegen zijn die van de Zegelbomen ook wel dichotoom, maar bij elke dichotomie blijft één tak vrij vlak doorgroeien en vertakt zich weer, terwijl de tweede tak naar beneden groeit en niet verder vertakt. Ook is er verschil in de indrukken, die de wortels op de rhizomen achterlaten. Deze zijn klein bij de Zegelbomen en staan dicht bijeen, zij zijn groot bij de Schubbomen en staan dan verder uiteen. Men heeft soms in steengroeven een dergelijke woudbodem vrijgelegd, waarbij de rhizomen nog in verbinding staan met de bovengrondse stamstompen. Een van de mooiste voorbeelden is dat uit Glasgow, waar men een groot deel ervan heeft blootgelegd  In dit geval zijn het Lepidodendron-stammen.

Zegelbomen

Zegelbomen